DWEX

Nieuwe versie DWEX beschikbaar


DWEX versie 5.6 is vanaf nu beschikbaar voor alle klanten met een onderhoudscontract. Met het vrijgeven van DWEX 5.6 komen alle postcode 6-gebieden van Nederland beschikbaar om op kaarten in DWEX te tonen. Net als met de andere standaardgebieden (gemeentes, woonplaatsen, CBS-wijken, CBS-buurten, postcode 4- en 5-gebieden) kan informatie afhankelijk van de gegevens in het datawarehouse worden gevisualiseerd door het inkleuren van de betreffende postcode 6-gebieden, het omlijnen van de gebieden of het tonen van symbolen bij de gebieden.

Behalve de beschikbaarheid van de postcode 6-gebieden bevat DWEX 5.6 enkele verbeteringen voor de grafieken en het exporteren van rapporten.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het upgraden naar DWEX 5.6 kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van CNS via 088 388 0005 of via verkoop@cns.nl.

CNS organiseert workshop Power BI

Power BI staat volop in de aandacht als nieuwe, gemakkelijk inzetbare rapportage-tool. Maar wat komt er eigenlijk bij kijken om medewerkers in een corporatie optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheden? CNS organiseert in mei en juni een workshop waarin stapsgewijs het werken met Power BI aan bod komt. Wat heb je ervoor nodig, welke valkuilen zijn er en wat zijn de mogelijkheden?

De Workshop is een hands-on kennismaking met Power BI. Gedurende een dagdeel komen diverse onderwerpen aan bod die van belang zijn bij het werken met Power BI, zoals het laden van data, visualisaties en het werken op mobile devices. Deelnemers worden meegenomen in het werken met Power BI en gaan aan de slag met het bouwen van rapporten. Een eigen laptop meenemen is noodzakelijk voor deelname aan de workshop.

Inhoud

  • Werken met rapporten op de Power BI service
  • Bouwen van rapporten in Power BI desktop
  • Power BI en een datawarehouse

Voor wie

  • Medewerkers BI/rapportage
  • Kerngebruikers rapportage
  • Informatiemanagers
  • Iedereen die veelvuldig gebruik maakt van informatie voor het uitvoeren van zijn of haar taken.

Wanneer

Dinsdag 23 mei , donderdag 8 juni (vol) en donderdag 22 juni
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Locatie: Maarssenbroeksedijk 13B, Utrecht
Max. aantal deelnemers: 10 personen
Na afloop wordt een lunch aangeboden

Voor meer informatie & aanmelding kunt u contact opnemen met Ilse van der Steen via 088 388 0032  of per mail via ilse.van.der.steen@cns.nl.

“Maak medewerkers bewust en datakwaliteit meetbaar”

Corporaties moeten steeds vaker en meer digitaal verantwoording afleggen. Dat betekent een grotere focus op datakwaliteit. Maar in hoeverre is de kwaliteit van gegevens bij woningcorporaties daadwerkelijk op orde? Een gesprek met Jan van Dijk, directeur bij CNS: “Medewerkers bewust maken van het belang van data is essentieel.”

“Goede datakwaliteit is voor elke organisatie van levensbelang,” begint Jan het gesprek. “In de corporatiebranche wordt het gebrek aan kwaliteit de laatste jaren steeds duidelijker zichtbaar. De groter wordende verantwoordingsdruk zorgt ervoor dat problemen sneller aan de oppervlakte komen en de focus op efficiëntie bij corporaties kan daarnaast alleen slagen als de kwaliteit van data op orde is. Ook wordt datakwaliteit voor huurders steeds belangrijker. Zij regelen steeds meer zelf door middel van huurdersportalen, en incorrecte data zorgen ervoor dat het vertrouwen in het portaal en in de corporatie afneemt. Ook zal het KCC meer telefoontjes van huurders moeten afhandelen.”

Bewustzijn
De belangrijkste uitdaging rondom datakwaliteit is het veranderen van bewustzijn bij corporatiemedewerkers, legt Jan uit. “Vaak wordt er onvoldoende gerealiseerd wat de gevolgen zijn van foutieve of ontbrekende data. Vaak omdat degene die de data invoert niet degene is die de data gebruikt. Wanneer een bouwjaar van een complex bijvoorbeeld verkeerd wordt ingevuld, heeft dat invloed op de marktwaarde, de planning voor planmatig onderhoud en de vaststelling van de resterende levensduur. Dit levert extra werk op voor assetmanagers, verhoogt het risico op fouten en kan zelfs leiden tot verkeerde beslissingen omtrent exploitatie. Grote kans dat degene die het bouwjaar invoert zich dit niet realiseert.”

“Daarnaast moet het verbeteren van datakwaliteit niet als kortstondig project worden benaderd, maar als continu proces. Vaak kunnen fouten niet van de ene op de andere dag worden opgelost. Wij merken dat meestal bij ruim de helft van de eenheden fouten in de data zit. Het is niet mogelijk om een project op te zetten waarin al deze eenheden worden bezocht om de gegevens te verbeteren. Bovendien, als het proces van vastleggen van de data niet verbetert, zullen nieuwe fouten net zo snel worden toegevoegd. Een verandering in de processen en beleid is nodig om over langere termijn de kwaliteit te verbeteren. Dit soort initiatieven vergen wel een lange adem en zonder dat de resultaten hiervan meetbaar zijn is het moeilijk de focus hierop te houden.”

Optimale datakwaliteit
Volgens Jan hangt de term ‘optimale datakwaliteit’ af van de eisen die de corporatie stelt. “Deze verschillen met de aard van de data. Gegevens over bijvoorbeeld inkomens en huurprijzen bij nieuwe verhuringen zijn van hoge kwaliteit door de verantwoording omtrent passend toewijzen. Wanneer e-mailadressen uitsluitend worden gebruikt voor de nieuwsbrief, dan hoeven de eisen aan data niet heel hoog te zijn. Dit verandert echter wanneer een corporatie zich ten doel stelt om via een huurdersportaal de klantenservice te verbeteren en kosten te verlagen. Als het meer kost om de datakwaliteit te verbeteren dan dat het aan kwaliteit oplevert, zou overwogen moeten worden of de inspanning wel nut heeft. Maar wij komen in de praktijk vaak tegen dat de kwaliteit van essentiële data, zoals gegevens over woningwaardering, erg laag is.”

Meetbaar maken
Om de kwaliteit van data te verbeteren, moet dit eerst meetbaar gemaakt worden. Jan: “Vrijwel alle corporaties waar wij mee spreken zijn zich bewust van dit probleem, maar hebben nog geen oplossing gevonden. Er heerst een gevoel dat het ERP-systeem onbetrouwbaar is, maar hard bewijs ontbreekt. Medewerkers komen fouten tegen wat leidt tot discussies of een schaduwadministratie in Excel, maar een structurele aanpak van de problemen ontbreekt.”

“Wanneer duidelijk wordt welke informatie moet worden verbeterd, kunnen initiatieven vorm krijgen. Deze bestaan uit het vaststellen van eigenaren en belanghebbenden van informatie en het maken van afspraken over procedures en bevoegdheden voor het vastleggen van data. Wanneer de kwaliteit van data goed meetbaar is, kunnen op basis daarvan de prioriteiten worden vastgesteld. Door het blijven meten kunnen de vorderingen goed in de gaten worden gehouden, en de initiatieven eventueel worden bijgestuurd.”

DQ Monitor
CNS kan corporaties helpen met het meetbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit van informatie, legt Jan uit. “Dit doen wij door middel van de DQ Monitor. We bieden kwaliteitscontroles die specifieke onderwerpen binnen de corporatiemarkt belichten. Als eerste hebben wij een set met controles ontwikkeld voor de gegevens over de woningwaardering. Met de DQ Monitor wordt zichtbaar welke eenheden onvolledige, foutieve informatie bevatten. Ook wordt het verloop van de datakwaliteit over de tijd zichtbaar. Dit helpt corporaties te bepalen waar de inspanning voor het verbeteren op gericht moet zijn, en welke resultaten worden bereikt.”

Toenemende druk
Het nemen van stappen om de kwaliteit van data te verbeteren is volgens Jan erg belangrijk. “Het belang van data zal de komende jaren alleen maar toenemen. De verantwoordingsdruk vanuit de overheid wordt ook steeds groter en daarnaast verwachten wij dat de overheid corporaties steeds meer zal verplichten dit digitaal te doen. De druk om kosten te reduceren en initiatieven om dit te bereiken via verdergaande digitalisering, hebben hetzelfde effect. Hoe meer informatie extern ter beschikking wordt gesteld, hoe hoger de eisen aan datakwaliteit zullen zijn.”

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia – 3 april 2017

CNS ontwikkelt monitor voor datakwaliteit bij corporaties

Al jaren wordt de kwaliteit van informatie binnen bedrijfsapplicaties bij vrijwel elke corporatie in twijfel getrokken. Slechte datakwaliteit zorgt voor lagere efficiency van processen, een lagere klanttevredenheidsscore bij huurders en onbetrouwbare rapportages. Frustratie over onbruikbare data leidt soms tot het bijhouden van schaduwadministraties in Excel. Dit brengt hoge extra kosten met zich mee en kan zelfs een degelijke verantwoording aan de autoriteiten in gevaar brengen.

Bij veel corporaties leeft het gevoel dat de kwaliteit van informatie omhoog moet. Maar hoe slecht is het dan eigenlijk gesteld met die kwaliteit? Het kwantificeren van de kwaliteit van informatie is lastig en het bewijs van slechte data is vaak alleen anekdotisch. Hoe kom je er dan achter waar de meeste aandacht nodig is en wat het effect is van maatregelen om de data te verbeteren?

De DQ Monitor van CNS meet de kwaliteit van informatie binnen woningcorporaties en geeft corporaties inzicht in de kwaliteit van informatie over de verschillende aandachtsgebieden via een dashboard. Daarnaast kunnen de resultaten van de controles worden verwerkt door direct naar het bronsysteem te springen om de data te corrigeren of door aan te geven dat gevonden problemen (tijdelijk) worden geaccepteerd.

CNS ontwikkelt een reeks controles specifiek voor de sociale woningbouw, te beginnen met de module voor het woningwaarderingsstelsel. Deze module controleert of alle gegevens die van belang zijn voor het toekennen van punten aanwezig zijn en een geldige waarde hebben. Ook wordt getest of de velden een plausibele waarde hebben.

De DQ Monitor wordt op dit moment in samenwerking met early adopter klanten ontwikkeld; de eerste module met de controles voor de woningwaardering komt naar verwachting het eind van dit kwartaal beschikbaar.

Meer weten? Neem contact op via verkoop@cns.nl of via 088 – 388 0005. Of kom 11 april naar onze sessie op de CorporatieGids LIVE Kennisdag.

CNS ondersteunt Power BI

Binnen woningcorporaties groeit de behoefte om snel analyses uit te kunnen voeren en de resultaten te delen, waarbij data uit verschillende databronnen kan worden benaderd. Er komen steeds meer producten op de markt die dit soort analyses bereikbaar maken voor niet-it-professionals tegen een redelijke prijs. CNS helpt graag om deze tooling zo optimaal mogelijk in te zetten in combinatie met het datawarehouse.

Het datawarehouse van CNS wordt ingezet om over een breed palet van onderwerpen gecontroleerde en gevalideerde informatie ter beschikking te stellen aan de organisatie. De interactiviteit die de rapporten bieden, voldoet gedeeltelijk aan de behoefte voor ad hoc-analyse, maar is gelimiteerd tot de informatie in het datawarehouse.

De hoeveelheid data die beschikbaar is voor corporaties groeit gestaag. Dat gaat niet alleen om officieel vastgelegde informatie in bedrijfssystemen, maar ook externe data, ‘ persoonlijke’ databronnen (spreadsheets) en ongestructureerde data. Met de groei van de hoeveelheid data wordt het steeds belangrijker om deze databronnen snel aan te kunnen boren voor analyses. Daarbij is het niet altijd mogelijk of economisch om dit via een officieel datawarehouse te doen.

Al jaar en dag wordt Excel gebruikt om data op een ad hoc manier met elkaar te kunnen integreren. De volledige vrijheid die Excel biedt is daarbij haar grote kracht en zwakte tegelijk. Er zijn steeds meer tools op de markt waarmee medewerkers zonder IT-achtergrond zelf data kunnen integreren, analyseren en publiceren. En dat met de mogelijkheid om onderliggende data te verversen en tot aan de bron te traceren.

Het is wel verstandig de informatie in het datawarehouse ook in de bovengenoemde situaties zo veel mogelijk te gebruiken. De informatie daarin voldoet immers aan de kwaliteitseisen, is gebaseerd op bekende en goedgekeurde definities en wordt dagelijks ververst. Wanneer de data niet beschikbaar is via het datawarehouse, kan het worden aangevuld met data uit andere bronnen.

CNS ondersteunt haar klanten met het optimaal inzetten van het datawarehouse, ook in situaties waar data uit andere databronnen niet via het datawarehouse wordt geïntegreerd. Daarnaast kan CNS adviseren over de aanpak van een vraagstuk met de beschikbare tools en met technische ondersteuning voor bijvoorbeeld het maken van DAX-formules.

Om onze klanten goed van dienst te zijn willen we ook ondersteuning bieden voor het gebruik van specifieke producten. Wij hebben daarom de afgelopen maanden een aantal tools grondig geanalyseerd. Daarbij hebben wij goed gekeken naar de aansluiting van de tools op ons datawarehouse en de mogelijkheden voor analyse, visualisatie en integratie en van andere databronnen. Ook de mogelijkheden die de tool biedt voor de niet-IT-professional hebben we onder de loep genomen.

Onze keuze is uiteindelijk gevallen op Microsoft Power BI. De gebruiksvriendelijkheid van Power BI en de uitgebreide mogelijkheden om data uit verschillende bronnen te integreren gaven de doorslag. Power BI biedt daarnaast veel mogelijkheden tot visualisatie en analyse. Ook het tempo waarmee Microsoft nieuwe functionaliteit toevoegt aan het product is indrukwekkend. Power BI is gebaseerd op veel technologieën die ook in SQL Server worden gebruikt en sluiten daarmee goed aan op het technologische platform waarop het datawarehouse van CNS is gebaseerd.

Wilt u meer weten over het gebruik van Power Bi in combinatie met ons datawarehouse? Of bent u benieuwd naar de ondersteuning die CNS daarbij kan bieden? Neem dan contact op via verkoop@cns.nl of 088 388 0005.

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verlicht werkdruk bij verantwoorden dVi

bart-van-jole-woongoed-zeeuws-vlaanderenjpgBegin vorig jaar koos woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor dViZie, de tool voor het invullen van de dVi van BI-specialist voor de woningbouw CNS. CorporatieGids.nl ging hierover in gesprek met Teamcoach Bedrijfsvoering Bart van Jole, en sprak met hem over de keuze voor en voordelen van het systeem: “Op deze manier hebben wij meer tijd over voor het implementeren van andere wetgevingen, controle en uitzonderingen.”

Met iets meer dan zesduizend vhe is de corporatie uit Zeeuws-Vlaanderen niet een heel grote. Externe hulp in de vorm van een softwareoplossing voor dVi was daarom hard nodig, aldus Bart. “Corporaties hebben steeds meer te maken met nieuwe wet- en regelgeving. Dat vraagt om specialisatie. Kleine organisaties zoals wij hebben die kennis alleen vaak niet in huis, en externe hulp is daarom nodig om deze gaten in te vullen.”

Kwaliteit van data

De rol van externe hulp is uiteindelijk toebedeeld aan dViZie. Terugkijkend op het traject benadrukt Bart – voor het goed kunnen gebruiken van de tool – het belang om alle informatie uit je primaire systeem goed op orde te hebben. “Zonder goede inrichting van de informatie in je systeem kun je er namelijk niet mee werken. dViZie wordt namelijk gekoppeld aan je primaire systeem – Key2Wocas van Centric in ons geval – en haalt alle gegevens hieruit, om het vervolgens in een automatisch gegenereerd rapport te gieten. Indien nodig kunnen vervolgens enkele delen bewerkt worden, maar het beschikbaar hebben van de juiste data voor het eerste rapport is essentieel.”

Bart geeft een voorbeeld hoe Woongoed zelf het rapport enigzins aanpast. “Wij hebben bijvoorbeeld een hoeveelheid onzelfstandige eenheden. Eén van onze gebouwen bestaat uit meerdere onzelfstandige eenheden en wordt door een zorgpartij gehuurd. Dit gebouw is als één eenheid in het primaire system opgenomen. In dViZie is het rapport achteraf eenvoudig aan te passen naar het juiste aantal onzelfstandige eenheden.”

Een halve dag

Het op deze manier automatisch genereren van een rapport levert vooral tijdvoordeel op. “Vroeger was een collega dagen bezig met het juist invullen van zo’n rapport, iets wat nu misschien een halve dag in beslag neemt. Zo kunnen wij belangrijke uren besteden aan andere zaken, zoals passend toewijzen, controle van de data of uitzonderingen. Ook worden er minder fouten gemaakt, omdat wij eerst handmatig vanuit Excel werkten. Daar slopen gemakkelijk fouten door – denk bijvoorbeeld aan het per ongeluk verwijderen van een regel. Nu gebeurt dat niet meer, en worden alle handmatige wijzigingen vastgelegd waardoor altijd kan worden nagegaan hoe de opgeleverde informatie tot stand is gekomen.”

Nieuwe stappen zetten

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is met de komst van het systeem haar ICT-landschap rondom dVi als voltooid. “Maar dat betekent niet dat we op andere punten geen stappen willen en kunnen zetten,” sluit Bart af. “Onze jaarrekening wordt bijvoorbeeld nu nog gedaan in Excel, met informatie die handmatig uit ons primaire systeem wordt gehaald. Dit willen wij uiteindelijk op net zo’n manier inrichten als dVi, waarbij de informatie automatisch in een rapport wordt gegoten. Naast het bestuderen van de mogelijkheden hiervoor kijken we tegelijkertijd naar het goed toepassen van de WoningWet, wat de komende tijd een belangrijk punt blijft. De komende periode zal voor ons in ieder geval erg druk blijven.”

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia – 8 november 2016

‘Standaardisatie essentieel voor kostenbesparing en flexibiliteit corporaties’

Het breder inzetten van ICT voor het stroomlijnen van de bedrijfsvoering en de druk om transparant te verantwoorden. Dat zijn volgens Jan van Dijk, directeur van CNS, de belangrijkste thema’s momenteel bij woningcorporaties. “Wij spelen hierop in door managementinformatie vanuit een centraal punt geïntegreerd aan te bieden.” Het bedrijf zal corporaties op 22 september tijdens CorporatiePlein hier meer over vertellen.

De ontwikkeling dat ICT breder wordt ingezet voor het stroomlijnen van bedrijfsvoering, ziet Jan terug in de focus op het uitbreiden van mogelijkheden voor klantcontact via portals. “Niet alleen om de klantcontacten goedkoper af te handelen, maar ook om de tevredenheid te vergroten. Om processen efficiënter te laten verlopen willen corporaties meer en vaker informatie ter beschikking hebben over het verloop van processen, om gericht en tijdig bij te sturen.”

Afgesproken definities
De druk op transparantie qua verantwoording ontstaat niet alleen vanuit externe toezichthouders, maar ook vanuit de interne organisatie. “Naast de focus op het verbeteren van bedrijfsprocessen zien we dat risicomanagement en verantwoording zeer serieus wordt genomen vanuit de top van de organisatie. Organisatiebreed afgesproken definities zijn hierbij essentieel, en maken dat rapportages snel, transparant en universeel bruikbaar zijn.”

Om ICT-hulpmiddelen beter hierbij in te kunnen zetten, zal er steeds meer standaardisatie plaatsvinden. “Vanuit een technisch oogpunt om ICT-systemen eenvoudiger informatie uit te laten wisselen. Dit levert niet alleen een kostenbesparing op, maar geeft corporaties ook meer flexibiliteit om van systeem te wisselen. Vanuit de bedrijfslogica betekent dit wel dat ook de inhoud van informatie gestandaardiseerd moet worden. Wij verwachten dat dit gefaciliteerd zal worden door initiatieven als VERA. Tegelijkertijd groeit de volwassenheid waarmee corporaties met informatie omgaan, en zullen datakwaliteit en eigenaarschap van informatie de komende jaren meer aandacht krijgen.

Datawarehouse
CNS wil op CorporatiePlein hier dan ook over praten met bezoekers. “Wij hebben jarenlange ervaring met het integreren van informatiesystemen. Ons datawarehouse biedt een platform met een breed scala aan informatie en onderwerpen om snel en efficiënt managementinformatie breed in de organisatie neer te zetten. Onze centraal beheerde definities zijn – daar waar mogelijk – gebaseerd op sectorstandaarden, en waar nodig aangepast voor specifieke situaties. Onze nieuwste integraties zijn met Aareon Treasury en Tobias AX, en we geven hier kennissessies over op onze stand om 11:00, 13:00 en 15:00. Systemen die een belangrijke plaats hebben binnen de sector en nu ook worden ondersteund binnen het CNS datawarehouse.”

CNS is op CorporatiePlein te vinden op stand 39.

Bron: CorporatieGids.nl

CNS kantoor op 15 juli ’s middags gesloten

Vanwege ons jaarlijkse bedrijfsuitje is ons kantoor op vrijdag 15 juli vanaf 13.00 gesloten. Voor urgente zaken kunt u een ticket maken op onze support website (support.cns.nl).  Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Voor alle overige zaken staan wij maandagmorgen weer voor u klaar.

Uitgelicht – Koppeling met Aareon Treasury

Corporaties moeten steeds meer inzicht bieden in hun financiële positie, investeringen verantwoorden en toekomstgericht onderbouwen welke koers zij varen. Asset Management en Treasury spelen daarbij een cruciale rol; welke vastgoedportefeuille is nodig om een goede financiële positie over x aantal jaren te garanderen? Welke investeringen zijn daarvoor nodig? En hoe kan ik mijn risico’s op de noodzakelijke leningen dekken?

Met een koppeling van Treasury (en Vastgoed-) modules naar het datawarehouse kunnen op eenvoudige wijze prognoses met werkelijke cijfers worden vergeleken. Rapporten gebouwd op deze samengestelde informatie geven inzicht in de opbouw, trends en resultaten. Hiermee vergroten corporaties hun inzicht in de huidige financiële positie en kunnen ze beter sturen om hun vermogenspositie voor de toekomst zeker te stellen.

De Treasury modules van Aareon bieden inzicht in de financiële positie van corporaties op het gebied van leningen, derivaten en kasstromen. Er wordt Inzichtelijk gemaakt welke leningen en derivaten er zijn op dit moment en hoe de toekomstige leningen en derivaten zich ontwikkelen over een periode van bijvoorbeeld 20 jaar. Aan de hand van verschillende scenario’s kunnen er concrete prognoses worden weergegeven waarbij risicodekking een belangrijke rol speelt. Welke scenario’s van rentewijzigingen zullen zodanig invloed hebben op de financiële dekkingsgraad dat bijsturen noodzakelijk is.

Modellen en prognoses zijn onmisbaar voor goed risicomanagement, maar de werkelijkheid blijkt onvoorspelbaarder te zijn. ‘Prognoses uit het verleden bieden geen garanties voor het heden….’ Het is van belang om de actuele ontwikkelingen en cijfers continu te interpreteren om op tijd bij te kunnen sturen. De daadwerkelijke cijfers moeten regelmatig vergeleken worden met de prognoses. Daarin is een datawarehouse van onschatbare waarde. Het datawarehouse houdt immers historisch alle gegevens bij, zoals de rentestanden.

De integratie van informatie uit Aareon Treasury in het datawarehouse geeft de mogelijkheid om prognoses met werkelijke informatie te vergelijken via vaste rapportages, maar ook in ad hoc-analyses.

CNS heeft diverse modules opgenomen in haar lijst met Standaard connectoren om zoveel mogelijk informatie uit de verschillende systemen te kunnen verbinden.

Wilt u meer weten over de koppeling met Aareon Treasury, neem dan contact op met onze sales afdeling: sales@cns.nl.

Gebruikersbijeenkomsten – kennis delen

Twee keer per jaar organiseert CNS gebruikersbijeenkomsten voor Managers en Designers, waarbij kennisuitwisseling centraal staat. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst voor Designers gaf Jaco van der Wel van Staedion een presentatie over hoe Management Informatievoorziening is geregeld binnen zijn organisatie.

Gebruikersbijeenkomst CNS

 

De juiste keuze maken voor ICT en rapportage tools is slechts het begin van een veel groter project; de implementatie binnen de organisatie. Staedion heeft binnen het management al snel de voordelen van goede rapportages ervaren waarmee zij een efficiencyslag hebben kunnen maken. Verzamelen van de juiste Management Informatie is eenvoudiger geworden. De kwaliteit van verantwoording en sturen is verbeterd.

Nadat de eerste successen zijn behaald is het van belang Management Informatie organisatie breed te implementeren. Hoe krijg je iedereen enthousiast en ervaren in het gebruik? CNS kan de juiste training en begeleiding geven, maar organisaties zelf zullen daarvoor ook moeten zorgdragen. Staedion heeft dit heel mooi gedaan met een interne “Roadshow”.
Andere onderwerpen tijdens de voorjaarsbijeenkomsten op het programma stonden; de Visie op BI van Jan van Dijk – Algemeen Directeur CNS, de bewerkersovereenkomst en de mogelijkheden van het toevoegen van verklarende teksten aan rapportages.

Op het CNS forum zijn presentaties en andere materialen beschikbaar voor klanten die tijdens de gebruikersbijeenkomsten aan bod zijn gekomen. Maar ook informatie over andere onderwerpen en er bestaat de mogelijkheid voor een discussie. Hiermee bieden wij klanten het hele jaar door een platform voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringen.