Inschrijven workshop Power BI 7 maart 2019

Power BI staat volop in de aandacht als gemakkelijk inzetbare rapportagetool. Bij CNS is Power BI zelfs het platform voor de rapportagemodules. Maar wat komt er eigenlijk bij kijken om medewerkers in een corporatie optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheden? Om die vraag te beantwoorden organiseert CNS workshops waarin Power BI stapsgewijs wordt geïntroduceerd. Wat heb je ervoor nodig, welke valkuilen zijn er en wat zijn de mogelijkheden? Binnen de workshop worden de nieuwste ontwikkelingen die Power BI heeft doorgemaakt meegenomen. Ook voor gebruikers met enige ervaring is voldoende uitdaging in deze praktische workshop.

Op 7 maart vindt de volgende workshop plaats. Direct inschrijven!

CNS biedt deze workshop ook aan als Incompany workshop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ilse.van.der.steen@cns.nl / 06-24863383

CNS neemt RGS op in financiële rapportage

In december 2018 werd voor de corporatiesector het referentie grootboekschema opgeleverd. CNS staat achter de standaardisatie binnen de sector en zal op korte termijn het RGS implementeren in haar financiële rapportage. Naast de opties om indelingen te gebruiken uit het eigen grootboek en voor de dVi, wordt de optie toegevoegd om de financiële rapportage volgens RGS te genereren. De woningcorporatie kan ervoor kiezen om in haar financiële administratie het eigen grootboekschema direct te vervangen door het RGS. In dat geval vervangt het RGS het eigen grootboek per direct. De verwachting is echter dat het RGS in eerste instantie naast het huidige grootboekschema gebruikt gaat worden. Dit kan doorgevoerd worden in het financiële systeem (bv als label bij het grootboek). In dit geval wordt bij de installatie van het rapport een mapping gemaakt tussen het eigen grootboek en het RGS.
Een andere mogelijkheid is dat het RGS in het financiële rapport wordt doorgevoerd (en niet in het financiële systeem). Hierbij wordt de mapping in het rapport zelf gemaakt tussen het eigen grootboek en het RGS. In beide gevallen faciliteert CNS een balans en W&V rekening in RGS-formaat.

Standaards en voorspellende inzichten Woonruimteverdeling

Het belang van woonkoepels om data te vergelijken in diverse regio’s is groot, waardoor de behoefte aan standaards in het verhuurproces groeit. Samen met klanten werkt CNS al een aantal jaren aan de ontwikkeling van managementrapportages gebaseerd op branchestandaards. Vertegenwoordigers van woonkoepels en CNS spraken hierover tijdens een bijeenkomst afgelopen week.

De sessie met woonkoepels stond voor een deel in het teken van de nieuwste Standaard Module Verhuurproces die CNS specifiek voor woonkoepels heeft ontwikkeld. Door de inzet van generieke, zeer begrijpelijke datamodellen, gebaseerd op Power BI, is analyse eenvoudig en breed toegankelijk voor gebruikers.

Twee Sociale Verhuurders, Haaglanden en Thuis in Limburg, zijn woonkoepels die ervaring hebben met de ontwikkeling van standaards binnen ZIG en Aedes. Daarnaast houden zij zich actief bezig met toekomstige vraagstukken op het gebied van woonruimteverdeling. Tijdens de sessie werd van gedachten gewisseld over de meetbaarheid van beleid. Wat kunnen we met resultaten vanuit stuur- en verantwoordingsinformatie waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van standaards? De gedachte is dat alleen op die wijze benchmarking mogelijk is, waarbij je concrete kennis en ervaring kan uitwisselen vanuit verschillende regio’s.

Voor toekomstige vraagstukken in de woonruimteverdeling werden in de sessie de mogelijkheden van voorspellende inzichten besproken. Door beleidseffecten voorspelbaar te maken kan je beleid veel gerichter maken en stakeholders beter adviseren. Afgesproken is dat er wordt gekeken naar concrete casusmogelijkheden die woonkoepels later gezamenlijk of afzonderlijk kunnen uitwerken.

CNS gaat duidelijk aan kop in service en dienstverlening

Woongoed ZVL in Terneuzen maakt gebruik van verschillende IT-leveranciers waarvan CNS een belangrijke is. De corporatie waar 70 mensen werken zet CNS in om rapportages te ontwikkelen vanuit CNS’ kennis en ervaring. Naar volle tevredenheid.

Manager Bedrijfsvoering Bart van Jole: “De manier waarop CNS de zaken oppakt volgens de korte lijntjes die daarvoor zijn, waarderen wij zeer. De CNS-mensen hebben verstand van zaken waardoor dingen snel worden opgelost. Dat vinden we heel prettig. We hoeven geen twee maanden te wachten voordat er iets gebeurt. Als ik de service en dienstverlening vergelijk met die van andere bedrijven of leveranciers gaat CNS duidelijk aan kop.” Lees de volledige klantcase hier.

Oplossingen - datakwaliteit - banner

Goede datakwaliteit leading voor Stadgenoot

“Met BI en een goede datakwaliteit veel beter en sneller inzicht in data”

Met business intelligence (BI) kun je op basis van inzichtelijke informatie ontwikkelingen voorspellen en beslissingen nemen. Goed gebruik van BI vraagt wel een andere manier van omgaan met data. Zelfs een iets andere manier van samenwerken in de organisatie. Hoe doen ze dat bij Stadgenoot? Deze Amsterdamse woningcorporatie zet flinke stappen op het spoor van BI. Met Power BI nu aan boord moet de ontwikkeling in een stroomversnelling komen. CNS is actief betrokken.

Aan tafel zitten BI-coördinator Sander van Maurik en BI-adviseur Harry Krikke. Zij werken op de IT-afdeling van Stadgenoot die circa 30.000 sociale huurwoningen in de hoofdstad verhuurt. Bij de corporatie werken ongeveer 330 mensen. Lees de volledige klantcase hier.

BI als voorwaarde voor Innovatie

“Business intelligence is geen ICT-speeltje maar een voorwaarde voor innovatie binnen de organisatie”

“Wonen Zuid is ambitieus. We willen groei bij een gelijkblijvende werkorganisatie. Dit kunnen we alleen maar faciliteren als we zaken efficiënter regelen. Dat doe je met ICT-innovatie waarbij de kwaliteit van data een belangrijk aspect is.”

Albert van Heugten, verantwoordelijk voor de informatievoorziening en de automatisering bij de Limburgse woningcorporatie, hecht waarde aan het werken volgens architectuur en standaardisatie van de informatiehuishouding, bij een hoge datakwaliteit. ICT-vernieuwingen zoals business intelligence moeten dit faciliteren. Op het pad van verandering en innovatie helpt CNS de corporatie al ruim zestien jaar. Albert reageert op een aantal stellingen. Lees de stellingen en zijn reacties in de klantcase op deze website.

Standaard Modules Strategisch Dashboard

Deel 3 – Onderhoud 

CNS heeft tijdens het Corporatieplein 2018 een nieuw product gepresenteerd: het Strategisch Dashboard. Dit is verbonden met het nieuwe CNS-platform met Standaard Modules voor basisrapportages over de belangrijkste processen binnen woningcorporaties. De modules bieden elk niet alleen basisinformatie, maar ook strategische stuurinformatie en selfservice BI (Business Intelligence) voor innovatieve analysemogelijkheden. De gevraagde informatie uit deze gelaagde modules wordt verpakt/aangeboden in het overzichtelijke Strategisch Dashboard. 

In een serie berichten belichten we kort de verschillende Standaard Modules waarmee het dashboard kan worden gevoed. Aflevering 3 gaat over de module Onderhoud. 

Wat biedt de module? Wat kun je ermee? 

Basisinformatie over zowel planmatig als niet-planmatig onderhoud met een duidelijk inzicht in de werkelijke en geplande kosten. Voor niet-planmatig wordt van alle taken de werkelijke en de voorgecalculeerde kosten met elkaar vergeleken. Ook de prestaties van uitvoerders en de activiteit per complex zijn beschikbaar.
Planmatig onderhoud bevat alle kosten per project en deelproject. Deze kunnen worden vergeleken met het budget en de prognose. Hiermee kun je het totale onderhoudsproces  maar ook elk project in het bijzonder scherp  volgen en bijsturen. 

Strategische informatie. De beschikbare rapportage helpt bij het bepalen van het beleid ten aanzien van de kosten van onderhoud. De verhouding tussen planmatig en niet-planmatig onderhoud geeft richting aan het inzetten van resources op de juiste manier. Ook kun je het vastgoedbeleid hiermee ondersteunen, doordat per complex de totale kosten voor onderhoud duidelijk in beeld zijn.

Innovatie. Historie van onderhoudstaken kan gebruikt worden om via AI-technieken het optreden van meldingen te voorspellen. De resultaten van initiatieven zoals precisie-onderhoud kunnen gevolgd worden. Effecten van het gebruik van bijvoorbeeld sensor-data zouden zichtbaar moeten zijn in de kosten voor onderhoud. 

CNS Gebruikersdag

Op de derde CNS Gebruikersdag van dit jaar werden de deelnemers aan de hand van het Convenant verbetering informatievoorziening woningcorporatiesector bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen rondom SBR, dvi en RGS. Er werd van gedachten gewisseld over wat te doen zodra SBR en RGS volledig zijn geïmplementeerd, maar ook hoe de tussenliggende periode is te overbruggen. CNS ondersteunt de diverse mogelijkheden daartoe. Ook op het gebied van dvi 2018 staat CNS in de startblokken om benodigde data kwalitatief aan te kunnen leveren. DQ Monitor biedt een module met specifieke datakwaliteitscontroles gebaseerd op de nieuwste vereisten voor de dvi-verantwoording.

Gedurende de bijeenkomst was er veel aandacht voor datakwaliteit. De Amsterdamse corporatie Stadgenoot deelde haar aanpak om samen met gebruikers eerst data op te schonen voordat specifieke verantwoordelijkheden worden belegd. De drempel om hiermee te starten is dan lager.

François Ruiter van ESWD, die met CNS samenwerkt, nam de deelnemers aan de Gebruikersdag mee in het zogenoemde ‘volwassenheidsmodel’ voor datakwaliteit, en hoe een organisatie datakwaliteit kan optimaliseren. “Een datakwaliteitsscan geeft een totaalbeeld op het gebied van techniek, proces en organisatie. Daarmee krijg je een startpunt met duidelijke verbeterplannen.”

Op het gebied van Power BI liet CNS een aantal nieuwe functionaliteiten zien die heel praktisch ingezet kunnen worden tijdens een presentatie van de maand- of tertaalrapportage. Power BI biedt heel visueel aantrekkelijke mogelijkheden die snel inzicht geven in relevante informatie en uitstekend passen bij digitaal (samen)werken. Verder was er aandacht voor het eenvoudig samenstellen van de tertaalrapportage binnen het Strategisch Dashboard door gebruik te maken van de rapportagemodules van CNS. Vanuit de strategische KPI’s is er dan samenhang en inzicht in informatie op strategisch tot operationeel niveau.

De volgende CNS Gebruikersdag is in maart 2019.

 

 

Workshop Power BI bij Woonzorg Nederland 

Workshop Power BI bij Woonzorg Nederland

Net voor de zomervakantieperiode heeft CNS een Incompany Training Power BI verzorgd bij Woonzorg Nederland. De deelnemers hebben o.a. kennisgemaakt met het zelf maken en analyseren van rapportages (self service BI) en ook het gebruik van bestaande rapportages. De deelnemers, alleen werkzaam of gerelateerd aan Planmatig onderhoud, kunnen deze opgedane kennis meteen toepassen op het gebruik van de rapportage Planmatig onderhoud. Deze rapportage is gezamenlijk door Woonzorg Nederland en CNS opgesteld.

Tijdens de Workshop werden de deelnemers enthousiast over de mogelijkheden van de tool. Analyse en visualisaties van informatie kan op een eenvoudige, veelal voor gebruikers ‘herkenbare’ manier.

Maak vrijblijvend kennis met Power BI en het CNS Rapportageplatform door deel te nemen aan de eerstvolgende Workshop op 22 november a.s. Inschrijven

Standaard Modules Strategisch Dashboard

Deel 2 – Betaalgedrag 

CNS presenteert tijdens het Corporatieplein 2018 een nieuw product: het Strategisch Dashboard. Dit komt voort uit het nieuwe CNS-platform met Standaard Modules voor basisrapportages over de belangrijkste processen binnen woningcorporaties. De modules bieden elk niet alleen basisinformatie, maar ook strategische stuurinformatie en selfservice BI (Business Intelligence) voor innovatieve analysemogelijkheden. De gevraagde informatie uit deze gelaagde modules wordt verpakt in het overzichtelijke Strategisch Dashboard. 

In een serie berichten belichten we kort de verschillende Standaard Modules waarmee het dashboard kan worden gevoed. Aflevering 2 gaat over de module Betaalgedrag. 

Wat biedt de module? Wat kun je ermee? 

Basisinformatie over alle klanten met een huurachterstand. Met de gegevens over de aantallen klanten, de achterstandsbedragen en afboekingen kun je trends analyseren op onder meer kenmerken van huurders, duur van achterstanden en factuursoorten. De definities zijn in lijn met die van het Huurincassoplatform, zodat een goede analyse en vergelijking met deze cijfers mogelijk is.  

Strategische informatie als basis voor beleid ten aanzien van problematische huurders, en voor het voorkomen van huisuitzettingen. Analyses van bijvoorbeeld woningtypes of regio’s met betaalbaarheidsproblemen kunnen helpen bij het bepalen van dit beleid. Daarmee vergroot je de efficiency en bekort je procedures.

Innovatie bestaat bijvoorbeeld uit het toepassen van kunstmatige intelligentie ofwel Artificial Intelligence (AI). Dit draagt bij aan het aanpakken van betalingsachterstanden van huurders en het beheersen van de kosten. De module is met AI in staat om probleemdossiers in een vroeg stadium te herkennen. Daarmee kun je eerder actie ondernemen en besparen op incassokosten en de kosten voor derving door huurachterstanden. Het vroegtijdig herkennen van betalingsproblemen van huurders, en zodoende snellere interventie, zal in principe tot een daling van huisuitzettingen leid