Oplossingen - datakwaliteit - banner

Goede datakwaliteit leading voor Stadgenoot

“Met BI en een goede datakwaliteit veel beter en sneller inzicht in data”

Met business intelligence (BI) kun je op basis van inzichtelijke informatie ontwikkelingen voorspellen en beslissingen nemen. Goed gebruik van BI vraagt wel een andere manier van omgaan met data. Zelfs een iets andere manier van samenwerken in de organisatie. Hoe doen ze dat bij Stadgenoot? Deze Amsterdamse woningcorporatie zet flinke stappen op het spoor van BI. Met Power BI nu aan boord moet de ontwikkeling in een stroomversnelling komen. CNS is actief betrokken.

Aan tafel zitten BI-coördinator Sander van Maurik en BI-adviseur Harry Krikke. Zij werken op de IT-afdeling van Stadgenoot die circa 30.000 sociale huurwoningen in de hoofdstad verhuurt. Bij de corporatie werken ongeveer 330 mensen. Lees de volledige klantcase hier.

BI als voorwaarde voor Innovatie

“Business intelligence is geen ICT-speeltje maar een voorwaarde voor innovatie binnen de organisatie”

“Wonen Zuid is ambitieus. We willen groei bij een gelijkblijvende werkorganisatie. Dit kunnen we alleen maar faciliteren als we zaken efficiënter regelen. Dat doe je met ICT-innovatie waarbij de kwaliteit van data een belangrijk aspect is.”

Albert van Heugten, verantwoordelijk voor de informatievoorziening en de automatisering bij de Limburgse woningcorporatie, hecht waarde aan het werken volgens architectuur en standaardisatie van de informatiehuishouding, bij een hoge datakwaliteit. ICT-vernieuwingen zoals business intelligence moeten dit faciliteren. Op het pad van verandering en innovatie helpt CNS de corporatie al ruim zestien jaar. Albert reageert op een aantal stellingen. Lees de stellingen en zijn reacties in de klantcase op deze website.

Klantbeeldproject in Power-BI komt tot leven

Rochdale werkt samen met CNS aan het Klantbeeldproject dat in een Power BI-omgeving draait. In deze proef komen alle gegevens van de klant die naar de Amsterdamse woningstichting belt in één overzicht op het scherm. Over de woning, over de klant zelf, of er al eerder contact is geweest, over huurbetalingen, noem maar op. “Die data staat wel in het primaire systeem maar bepaalde gegevens komen pas na vier keer klikken in beeld. Dat kan dus eenvoudiger om het werk met klantcontacten efficiënter te maken”, weet functioneel beheerder Ronald van der Horst.

De testfase van het Klantbeeldproject bij Rochdale verloopt voorspoedig. Ronald zegt: “Vier medewerkers werken nu met het systeem. Dat gaat zo goed dat we langzaamaan nog meer collega’s erbij willen betrekken. Om het project te laten draaien gebruiken we nu nog een proefversie van Power-BI.”
Ronald vindt de triggers die CNS heeft ingebouwd om ontbrekende informatie over de klant of woning in te vullen een handige functionaliteit in Klantbeeld. “Het is waardevol dat we de ontbrekende data achteraf kunnen toevoegen. Zo krijgen we een compleet en betrouwbaar overzicht van klantgegevens.”

Keuze snel gemaakt
De woningstichting die 80.000 mensen een thuis geeft in Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer, werkt al langer samen met CNS die het datawarehouse voor Rochdale heeft gebouwd. Toen de corporatie aangaf dat ze in hun onderzoek naar rapportagetools Power BI wilde uittesten, was dat koren op de molen van CNS die inmiddels veel ervaring met deze tooling heeft. “De keuze voor Power BI was om die reden vrij snel gemaakt. Het Klantbeeldproject was een geschikte pilot om de stap te zetten”, aldus de functioneel beheerder.

Rochdale gebruikt Tobias AX als primair systeem, waar de rapportagetool QlikView standaard bij zit. “We lopen nu steeds vaker tegen beperkingen aan”, weet Ronald. “De licentiestructuur van QlikView vind ik vrij prijzig en er is weinig vernieuwing in de tool. Ons plan is om de operationele datarapportages en lijstwerken in Power BI onder te brengen en zo het gebruik van QlikView af te bouwen. Nog voor het einde van het jaar (2018) willen we op Power BI overschakelen.”

Ronald zegt dat veel data nog staan in Excelbestanden, die ondergebracht moeten worden in Tobias AX. Nu primaire systemen zich ontwikkelen en beter worden, en de datawarehouses betrouwbare bases zijn geworden, zal het gebruik van Excel verder afnemen. Dat is wel nog een hele opgave, verwacht Ronald.

Snel en kundig
“Goed bedrijf, ik ben behoorlijk positief. Mijn contacten met de dataspecialisten van het bedrijf zijn uitstekend”, vat de functioneel beheerder zijn waardering over CNS samen. “De automatiseerder doet wat het belooft, en is goed ingevoerd in de materie van woningcorporaties. Dat zie je bijvoorbeeld in hoe de rapportages worden opgebouwd. Ook het inspelen op veranderingen in de verantwoordingssystematiek naar de overheid doet CNS heel snel en kundig.”

Standaard Modules Strategisch Dashboard

Deel 3 – Onderhoud 

CNS heeft tijdens het Corporatieplein 2018 een nieuw product gepresenteerd: het Strategisch Dashboard. Dit is verbonden met het nieuwe CNS-platform met Standaard Modules voor basisrapportages over de belangrijkste processen binnen woningcorporaties. De modules bieden elk niet alleen basisinformatie, maar ook strategische stuurinformatie en selfservice BI (Business Intelligence) voor innovatieve analysemogelijkheden. De gevraagde informatie uit deze gelaagde modules wordt verpakt/aangeboden in het overzichtelijke Strategisch Dashboard. 

In een serie berichten belichten we kort de verschillende Standaard Modules waarmee het dashboard kan worden gevoed. Aflevering 3 gaat over de module Onderhoud. 

Wat biedt de module? Wat kun je ermee? 

Basisinformatie over zowel planmatig als niet-planmatig onderhoud met een duidelijk inzicht in de werkelijke en geplande kosten. Voor niet-planmatig wordt van alle taken de werkelijke en de voorgecalculeerde kosten met elkaar vergeleken. Ook de prestaties van uitvoerders en de activiteit per complex zijn beschikbaar.
Planmatig onderhoud bevat alle kosten per project en deelproject. Deze kunnen worden vergeleken met het budget en de prognose. Hiermee kun je het totale onderhoudsproces  maar ook elk project in het bijzonder scherp  volgen en bijsturen. 

Strategische informatie. De beschikbare rapportage helpt bij het bepalen van het beleid ten aanzien van de kosten van onderhoud. De verhouding tussen planmatig en niet-planmatig onderhoud geeft richting aan het inzetten van resources op de juiste manier. Ook kun je het vastgoedbeleid hiermee ondersteunen, doordat per complex de totale kosten voor onderhoud duidelijk in beeld zijn.

Innovatie. Historie van onderhoudstaken kan gebruikt worden om via AI-technieken het optreden van meldingen te voorspellen. De resultaten van initiatieven zoals precisie-onderhoud kunnen gevolgd worden. Effecten van het gebruik van bijvoorbeeld sensor-data zouden zichtbaar moeten zijn in de kosten voor onderhoud. 

CNS Gebruikersdag

Op de derde CNS Gebruikersdag van dit jaar werden de deelnemers aan de hand van het Convenant verbetering informatievoorziening woningcorporatiesector bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen rondom SBR, dvi en RGS. Er werd van gedachten gewisseld over wat te doen zodra SBR en RGS volledig zijn geïmplementeerd, maar ook hoe de tussenliggende periode is te overbruggen. CNS ondersteunt de diverse mogelijkheden daartoe. Ook op het gebied van dvi 2018 staat CNS in de startblokken om benodigde data kwalitatief aan te kunnen leveren. DQ Monitor biedt een module met specifieke datakwaliteitscontroles gebaseerd op de nieuwste vereisten voor de dvi-verantwoording.

Gedurende de bijeenkomst was er veel aandacht voor datakwaliteit. De Amsterdamse corporatie Stadgenoot deelde haar aanpak om samen met gebruikers eerst data op te schonen voordat specifieke verantwoordelijkheden worden belegd. De drempel om hiermee te starten is dan lager.

François Ruiter van ESWD, die met CNS samenwerkt, nam de deelnemers aan de Gebruikersdag mee in het zogenoemde ‘volwassenheidsmodel’ voor datakwaliteit, en hoe een organisatie datakwaliteit kan optimaliseren. “Een datakwaliteitsscan geeft een totaalbeeld op het gebied van techniek, proces en organisatie. Daarmee krijg je een startpunt met duidelijke verbeterplannen.”

Op het gebied van Power BI liet CNS een aantal nieuwe functionaliteiten zien die heel praktisch ingezet kunnen worden tijdens een presentatie van de maand- of tertaalrapportage. Power BI biedt heel visueel aantrekkelijke mogelijkheden die snel inzicht geven in relevante informatie en uitstekend passen bij digitaal (samen)werken. Verder was er aandacht voor het eenvoudig samenstellen van de tertaalrapportage binnen het Strategisch Dashboard door gebruik te maken van de rapportagemodules van CNS. Vanuit de strategische KPI’s is er dan samenhang en inzicht in informatie op strategisch tot operationeel niveau.

De volgende CNS Gebruikersdag is in maart 2019.

 

 

Workshop Power BI bij Woonzorg Nederland 

Workshop Power BI bij Woonzorg Nederland

Net voor de zomervakantieperiode heeft CNS een Incompany Training Power BI verzorgd bij Woonzorg Nederland. De deelnemers hebben o.a. kennisgemaakt met het zelf maken en analyseren van rapportages (self service BI) en ook het gebruik van bestaande rapportages. De deelnemers, alleen werkzaam of gerelateerd aan Planmatig onderhoud, kunnen deze opgedane kennis meteen toepassen op het gebruik van de rapportage Planmatig onderhoud. Deze rapportage is gezamenlijk door Woonzorg Nederland en CNS opgesteld.

Tijdens de Workshop werden de deelnemers enthousiast over de mogelijkheden van de tool. Analyse en visualisaties van informatie kan op een eenvoudige, veelal voor gebruikers ‘herkenbare’ manier.

Maak vrijblijvend kennis met Power BI en het CNS Rapportageplatform door deel te nemen aan de eerstvolgende Workshop op 22 november a.s. Inschrijven

Standaard Modules Strategisch Dashboard

Deel 2 – Betaalgedrag 

CNS presenteert tijdens het Corporatieplein 2018 een nieuw product: het Strategisch Dashboard. Dit komt voort uit het nieuwe CNS-platform met Standaard Modules voor basisrapportages over de belangrijkste processen binnen woningcorporaties. De modules bieden elk niet alleen basisinformatie, maar ook strategische stuurinformatie en selfservice BI (Business Intelligence) voor innovatieve analysemogelijkheden. De gevraagde informatie uit deze gelaagde modules wordt verpakt in het overzichtelijke Strategisch Dashboard. 

In een serie berichten belichten we kort de verschillende Standaard Modules waarmee het dashboard kan worden gevoed. Aflevering 2 gaat over de module Betaalgedrag. 

Wat biedt de module? Wat kun je ermee? 

Basisinformatie over alle klanten met een huurachterstand. Met de gegevens over de aantallen klanten, de achterstandsbedragen en afboekingen kun je trends analyseren op onder meer kenmerken van huurders, duur van achterstanden en factuursoorten. De definities zijn in lijn met die van het Huurincassoplatform, zodat een goede analyse en vergelijking met deze cijfers mogelijk is.  

Strategische informatie als basis voor beleid ten aanzien van problematische huurders, en voor het voorkomen van huisuitzettingen. Analyses van bijvoorbeeld woningtypes of regio’s met betaalbaarheidsproblemen kunnen helpen bij het bepalen van dit beleid. Daarmee vergroot je de efficiency en bekort je procedures.

Innovatie bestaat bijvoorbeeld uit het toepassen van kunstmatige intelligentie ofwel Artificial Intelligence (AI). Dit draagt bij aan het aanpakken van betalingsachterstanden van huurders en het beheersen van de kosten. De module is met AI in staat om probleemdossiers in een vroeg stadium te herkennen. Daarmee kun je eerder actie ondernemen en besparen op incassokosten en de kosten voor derving door huurachterstanden. Het vroegtijdig herkennen van betalingsproblemen van huurders, en zodoende snellere interventie, zal in principe tot een daling van huisuitzettingen leid 

Wooninvest gaat datakwaliteit verbeteren

De inspiratiesessie van CNS bij Wooninvest in Voorburg kende een belangrijke uitkomst: de woningcorporatie gaat een verbeterplan maken voor de datakwaliteit. Gestart wordt met een nulmeting voor inzicht in de actuele datakwaliteit op het gebied van woningwaardering en vastgoedkenmerken. De resultaten moeten de basis vormen voor blijvende verbeteringen. 

De CNS-inspiratiesessie is een interactieve bijeenkomst om kennis te delen vanuit ervaring en ontwikkelingen in de branche. De sessie bij Wooninvest, waarvoor CNS het rapportageplatform levert, nam de circa 15 deelnemers mee in vraagstukken rondom informatievoorziening. Hoe wordt die in de organisatie ingezet? Wat is de kwaliteit ervan? Maar ook: wat zijn belangrijke ontwikkelingen in de branche? 

Een van de resultaten van de sessie spitst zich toe op de vraag hoe de woningcorporatie in de regio Haaglanden de datakwaliteit ervaart. Het verbeterplan staat inmiddels in de steigers.  

Standaard Modules Strategisch Dashboard CNS 

Deel 1 – Leegstand 

CNS presenteert tijdens het Corporatieplein 2018 een nieuw product: het Strategisch Dashboard. Dit komt voort uit het nieuwe CNS-platform met Standaard Modules voor basisrapportages over de belangrijkste processen binnen woningcorporaties. De modules bieden elk niet alleen basisinformatie, maar ook strategische stuurinformatie en selfservice BI (Business Intelligence) voor innovatieve analysemogelijkheden. De gevraagde informatie uit deze gelaagde modules wordt verpakt in het overzichtelijke Strategisch Dashboard. 

In een serie berichten belichten we kort de verschillende Standaard Modules waarmee het dashboard kan worden gevoed. Aflevering 1 gaat over de module Leegstand. 

Wat biedt de module? Wat kun je ermee? 

Basisinformatie over alle leegstaande eenheden met de duur van de leegstand en de belangrijkste kenmerken, in lijn met de definities van CORA. Hiermee kun je de actuele status van de leegstand nauwkeurig in de gaten houden. Trends kunnen worden bekeken en de belangrijkste factoren in de leegstand geanalyseerd, zoals de reden van leegstand en de resulterende derving. Ook is er een duidelijk overzicht van de huidige beschikbare eenheden. 

Strategische informatie. Omdat van de eenheden en de leegstand vele attributen beschikbaar zijn, kan de informatie ingezet worden om vastgoedbeleid te bepalen. Je kunt de leegstand analyseren naar locatie, type eenheid, bouwjaar, enzovoorts. Aangezien deze informatie ook te combineren is met woonruimteverdeling, onderhoud en andere aandachtsgebieden, is het mogelijk om het strategisch voorraadbeheer ondersteuning te bieden.  

Innovatie. De gestructureerde manier van aanleveren en het gebruik van Power BI maken het platform zeer geschikt voor innovatieve toepassingen. Door de gegevens te combineren met andere data (externe gegevens zoals CBS-informatie en de leefbaarheidsmonitor over woonruimteverdeling) kun je analyses maken over bijvoorbeeld verhuisgeneigdheid en populariteit van complexen. Daarnaast is het mogelijk om modellen te ontwikkelen die bijvoorbeeld aangeven wat het risico is op langdurige leegstand wanneer een geval zich aandient. 

corporatieplein

Rapportageplatform CNS

Op 27 september 2018 vindt alweer de achtste editie van Corporatieplein plaats. Ook dit jaar is CNS aanwezig op de beursvloer. Het thema is Bedrijfsvoering in de toekomst.  

corporatiepleinDe bedrijfsvoering van de toekomst zal meer dan ooit data gedreven zijn. De hoeveelheid data die wordt verzameld zal alleen maar groter worden door steeds slimmere technieken. Het is belangrijk om voor ogen te houden welke inzichten nodig zijn om de strategische doelstellingen te toetsen.  

Daarvoor is een platform nodig waarin centraal beheerde en gevalideerde data vanuit meerdere bronnen beschikbaar wordt gesteld. Ook zal het platform geschikt moeten zijn voor Self-Service BI. De informatie dient eenvoudig mobiel beschikbaar te zijn voor de gehele organisatie. 

Rapportageplatform 

CNS levert een rapportageplatform ter ondersteuning van de bedrijfsvoering nu en in de toekomst. Het platform geeft integraal inzicht op strategisch, tactisch en operationeel niveau en biedt innovatieve analysemogelijkheden. Het platform bevat Standaard Modules in Power BI waarmee een corporatie beschikt over alle essentiële basisrapportages. Vanuit deze modules kan eenvoudig een overkoepelend dashboard worden samengesteld of kan er gebruik worden gemaakt van de template voor het strategisch dashboard. Op deze wijze kan een corporatie periodiek de realisatie van haar eigen strategische doelstellingen meten en kan ze vanuit dit dashboard direct doorlinken naar de onderliggende details.” 

Kennissessies  

Tijdens CorporatiePlein vertelt CNS meer over haar visie op strategische stuurinformatie voor corporaties en laten wij corporaties zien hoe het Strategisch Dashboard heel gericht voor hun bedrijfsvoering kan worden samengesteld. Benieuwd hoe je 24/7 volledig inzicht kunt verkrijgen in de belangrijkste KPI’s? Bezoek één van onze kennissessies op onze stand!” 

CNS is op CorporatiePlein te vinden op stand 62 

Aanmelden 

Wil je meer informatie of wil jij je aanwezig zijn bij Corporatieplein 2018? Reserveer dan jouw plek via CorporatiePlein.