‘Meer data en betere stuurinformatie bij gebruik Datawarehouse’

Met ruim 40.000 vhe is Rochdale één van de grotere woningcorporaties in Nederland. Is met zo’n grootte sturen op data een grote uitdaging? Hoe pakt de Amsterdamse organisatie dit aan? Een gesprek met Projectmanager en Informatieanalist Richard de Wilde (foto links), ICT-Manager Jan Abels (foto rechts) en Functioneel Beheerder Ronald van der Horst (foto midden): “Bijna alle managementrapportages komen uit ons datawarehouse.”

De belangrijkste uitdagingen voor Rochdale zijn volgens Jan in twee stromen te verdelen. “Aan de ene kant zijn dat de uitdagingen die voor de hele corporatie gelden. Denk aan het passend aanbieden van woningen, het betaalbaar houden van ons bezit en natuurlijk het bieden van voldoende huurwoningen. Daarnaast heb je ook ICT-ontwikkelingen die in toenemende mate een stempel drukken op de organisatie. We werken nu aan het optimaliseren van processen en het verder digitaliseren van Rochdale.”

Ondersteunen en verbeteren

Om efficiënt gegevens te beheren, is het beschrijven van het eigenaarschap van data – en dit duidelijk in lijn brengen met de proceseigenaren – erg belangrijk. Ronald: “De ICT, en met name de functioneel beheerders, hebben hierbij een ondersteunende, faciliterende rol. Wij beheren de systemen en adviseren de proceseiganren.”

Meerwaarde

De corporatie maakt daarvoor sinds 2004 gebruik van het datawarehouse van CNS. Richard: “We werkten na de fusie met Woningstichting Patrimonium met twee verschillende primaire systemen, en hadden behoefte om de data uit deze systemen te combineren om tot bedrijfsbrede verslaglegging en rapportage te komen. Een extern datawarehouse – naast het ERP – stelt ons in staat data te integreren vanuit verschillende bronnen en gebruik te maken van extra rapportage mogelijkheden.”
Sinds begin dit jaar heeft Rochdale een nieuw primair informatiesysteem in gebruik, Tobias AX van Aareon. “Het hebben van een datawarehouse en een primair systeem voor rapportage heeft overlap,” geeft Jan toe. “Maar het levert ook meerwaarde op vanwege de integratie met andere systemen. Bijvoorbeeld: de tijdslijnen die wij in het datawarehouse kunnen bewaren. Alle gegevens worden ‘historisch’ opgeslagen, zodat wij altijd over meerdere periodes kunnen rapporteren. Daarnaast levert een dergelijk systeem meer stuurinfo uit de bron en kunnen wij meerdere bronnen – waar het ERP-systeem er dan één van is – ontsluiten in één bedrijfsbrede rapportage.”

Betere stuurinformatie

“Medewerkers gebruiken het datawarehouse voor het aanmaken van rapportages,” legt Ronald uit. “Daarnaast kan het datawarehouse worden gebruikt voor ad hoc analyses. Data uit verschillende externe bronnen kunnen worden gecombineerd in één rapportage, bijvoorbeeld de gegevens uit ons ERP-systeem die worden samengevoegd met die uit ons woonruimteverdeelsysteem. Dit geeft ons informatie om beter te sturen.”

Synergie

Op de vraag of een datawarehouse hierbij onmisbaar is, antwoordt Richard: “We hebben geconcludeerd dat – met name vanwege het bewaren van de historie – bijna alle managementrapportages uit het datawarehouse komen. Slechts een beperkt deel komt rechtstreeks uit ons ERP-systeem. Beide bronnen worden wel met dezelfde front-end tool ontsloten, dus een eindgebruiker ziet niet het verschil.”

De hoeveelheid sturings- en verantwoordinginformatie die wordt gevraagd van Rochdale is volgens Richard de laatste jaren toegenomen. “Deze grotere vraag leidt ook tot hogere administratieve lasten. We hopen dat de synergie tussen verschillende systemen in de toekomst verder toeneemt, bijvoorbeeld door standaard koppelingen vanuit het ERP-systeem die data geschikt aanlevert aan toezichthouders. Dat helpt ons hoofd te bieden aan de grotere hoeveelheid verantwoordingsinformatie die van ons wordt gevraagd.”

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia – 28 juni 2017